بگومگوی نماینده مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه /مهندس صفری : من ماندنی هستم و شما رفتنی /رئیس سازمان برنامه و بودجه: شما میهمان هستید جو سازی نکنید


1

جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه تحت عنوان « مطالعات آمايش استان‌، چيستي ، چرايي و چگونگي » با حضور دكتر اعلمي رييس دانشگاه رازي ،‌ دكتر كاظميان از اساتيد دانشگاه تهران و ميرزايي نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور ، در كرمانشاه تشكيل گرديد كه اعضاي گروه آمايش نيز در جلسه مزبور حضور داشتند.
اين جلسه حاشيه هايي داشت از جمله اعتراض مهندس احمد صفري نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي كه به شيوه تدوين سند آمايش تهيه شده توسط سازمان برنامه و بودجه كرمانشاه و دانشگاه رازي معترض بود و در اين باره گفت : افراد غيربومي و كارگروه هايي در تهران كه حتي نمي دانند اين استان چند بخش دارد چگونه مي توانند درباره سند آمايش اين منطقه اظهارنظر كنند ؟
الياسي رييس سازمان برنامه و بودجه استان نيز با بيان اينكه نبايد پيش داوري كرد ، خطاب به نماينده مجلس گفت : اگر سكوت نمي كنيد از جلسه خارج شويد كه احمد صفري هم در واكنش به اين نماينده دولت گفت : من در جلسه هستم و شما حدي نداريد كه براي من تعيين تكليف كنيد.
وي افزود : تدوين سند آمايش كرمانشاه كه بايد طبق برنامه زمان بندي شده ، مدت ها پيش به پايان مي رسيد ، بسيار عقب مانده است .
از آنجا كه مسأله بگومگوي نماينده مجلس شوراي اسلامي و رييس سازمان برنامه و بودجه استان در سايت هاي مجازي با واكنش ها و ابراز نظرهاي متفاوتي مطرح شده و مورد تعبير و تفسير قرار گرفته است برآن شديم كه حسب رسالت مطبوعاتي ، ضمن آنكه اشاره كوتاهي به آنچه اتفاق افتاده است داشته باشيم ، با دو شخصيت مذكور تماس تلفني گرفته و به واقعيت هايي كه پيش آمده و از طرفي قضيه را روشن تر مي كند ، بپردازيم.
آنها كه با كرمانشاه بيگانه هستند نمي توانند تصميم گيري كنند
مهندس احمد صفري در گفتگويي با روزنامه باختر دراين باره گفت : بحث آمايش كرمانشاه از سال 1393 مورد تصويب قرار گرفته ولي هنوز دراين باره كاري انجام نشده و به اين ترتيب استان كرمانشاه در رديف آخر قرار گرفته است ، در حالي كه مي بايستي براي اين منظور نشست هايي با شهرداران و بخشداران و مديران استان تشكيل مي دادند و اطلاعات كاملي از موقعيت جغرافيايي به دست مي آوردند كه اين گونه نشد و اگر در آمايش، اطلاعات به دست آمده مورد مطالعه و بررسي قرار نگيرد ، طرح آمايش ناقص است و قابل قبول نخواهد بود.
وي اضافه كرد : اما با تشكيل جلساتي مشترك مي توانستيمبا اطلاعات دقيق تري بدانيم چه مي خواهيم و چه نقاط ضعف و قوتي داريم كه اين گونه عمل نكرده اند و
كار گروهي هم تشكيل نشده و اگر هم شده باشد تابه حال مصوبه اي نداشته است.
مهندس احمد صفري در ادامه با اشاره به اينكه براي طرح آمايش كرمانشاه يك ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته گفت : اين مبلغ طي قراردادي براي مطالعه به دانشگاه رازي داده شده است .
وي سازمان برنامه و بودجه كرمانشاه را مورد انتقاد قرار مي دهد كه چرا با داشتن اين همه استاد خوب و صاحب نظر و آگاه از موقعيت جغرافيايي و استراتژيك كرمانشاه ، كار بايد به دانشجويان و بعضاً غير بومي ها واگذار گردد و آن هم به عنوان پروژه هاي تحصيلي به جاي پايان نامه و رساله دانشگاهي ؟!
نماينده مجلس شوراي اسلامي در كرمانشاه در اعتراض خود به عملكرد سازمان برنامه و بودجه در مورد طرح آمايش كرمانشاه معتقد است :در اين سه سال گذشته هيچگونه آمار و گزارشي از عملكرد سازمان نديده ايم ، ‌از سوي ديگر يك بار هم ديده نشده است كه رييس سازمان برنامه و بودجه براي چانه زني و تسهيل كارهاي مربوط به آمايش ديداري با آقاي نوبخت داشته باشد.

جوسازي نكنيد
حاشيه سازي در كار ما تأثير نمي كند
مهندس طهمورث الياسي رييس سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه نيز در تماسي با باختر ضمن اشاره به تشكيل جلسه روز شنبه گفت :تا به حال 29 جلسه دراين مورد تشكيل شده و آقاي صفري كه ناظر برجلسه و بدون حق رأي هستند ‌، فقط چهار جلسه حضور يافته اند و به همين دليل از مسير اجرايي فعاليت هاي انجام شده بي خبر مانده اند و اين درحاليست كه استان كرمانشاه به عنوان سيزدهمين استان در طرح آمايش كشور يك گزارش هفت هزار صفحه اي را تهيه كرده و فاز اول اين طرح نيز به پايان رسيده كه آن را در كارگروه مطرح و به تصويب رسانديم و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده فاز دوم اين طرح را تا بهمن ماه سال جاري ارائه خواهيم داد و به همين منظور در نشست هاي تخصصي از صاحب نظران خارج از استان نيز دعوت نموده ايم .
طهمورث الياسي در توضيح برنامه هاي انجام شده مي گويد : روز شنبه دو جلسه در همين مورد داشتيم كه افراد شاخصي از جمله مهندس ميرزايي معاون وزيركار و مهندس كاظمي از اساتيد مطرح دانشگاه و مشاوران دانشگاهي در اين جلسات كه از 5/8 صبح تا 5/1 بعد از ظهرو از 3 بعد از ظهر تا 5/8 شب ادامه داشت ، آسيب شناسي و موارد عدم توازن در استان را در جلسه مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
رييس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اينكه دكتر اعلمي رييس دانشگاه رازي و تيم علمي اين دانشگاه در جلسات حضورداشته اند گفت : حدود 100 نفر از هيأت علمي دانشگاه رازي كه براي اين منظور طرف قرارداد سازمان مي باشند مسوول انجام تحقيقات و مطالعات آمايشي هستند كه در عين حال نكات ضعف و نكات مثبت طرح رامورد مطالعه قرار داده تا با يك پرونده كامل بتوانيم آن را به شوراي تأييد و توسعه برده و تأييديه آن را بگيريم.
وي در مورد بگومگوهاي جلسه مذكور گفت : من از آقاي صفري خواستم پيش داوري نكنند‌، چون در اين مورد همه حساس مي شوند و قضاوت هايي مي كنند كه با واقعيت همخوان نيست.
اين مقام مسوول با اعلام اينكه قطار برنامه آمايش كرمانشاه به حركت درآمده ، گفت : عواملي چون جوسازي و پيش داوري آن را متوقف نخواهد كرد.
رسالت روزنامه باختر
همان گونه كه در آغاز خبر اشاره شد روزنامه باختر برحسب رسالت مطبوعاتي و حفظ بي طرفي با اشاره به آنچه در جلسه روز شنبه آمايش كرمانشاه مطرح شده بود بدون جانبداري و مخالفت از مسوولان مورد بحث در اين نشست ،
حرف هاي مهندس احمد صفري نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي و مهندس طهمورث الياسي رييس سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه را در يك
مصاحبه تلفني دريافت نمود كه دراين شماره بدان پرداخته شد و بدون ابراز نظر از آنچه شنيده شده به نقل آن پرداختيم.
اما مسأله اي كه در اينجا حائز اهميت است ، متأسفانه برداشت هاي متفاوت و تفسيرهاي گوناگوني است كه كاربران فضاي مجازي كه اطلاع دقيقي هم از جريانات و بحث هاي جلسات اين چنيني ندارند در ميان مردم انتشار مي دهند كه ممكن است به دليل همين ناآگاهي ، حرف و نقل هايي مطرح شود كه با واقعيت همخوان و مطابق نبوده و جوّ نامناسبي را برنگرش هاي شهروندان به وجود آورده و حساسيت هايي را ايجاد نمايد.
به هرحال آنچه مطرح است اينكه با مطالعه و شناسايي كامل از موقعيت جغرافيايي و سرزميني از داشته ها و نداشته ها و از بود و نبودهاي استان مي توان طرح جامع آمايش كرمانشاه را تهيه و موجب تحولات اقليمي و دگرگوني هاي اقتصادي و فرهنگي در اين استان شد ، به ويژه اينكه معمولاً در جلسات و نشست هاي برنامه هاي آمايش استان كارشناسان صاحب نظر در گستره هاي گوناگون و درعين حال نمايندگان اجرايي وزارتخانه هاي مختلف حضور يافته و ابراز نظر خواهند داشت.