سینمای پیر شهر در سکوت جان می‌دهد


6

رییس حوزه هنری استان کرمانشاه نسبت به ریزش ساختمان سینما «پیروزی» هشدار داد و از مسئولین ارشد استان خواست اعتبار ویژه‌ای برای ساخت این سینما لحاظ کنند.
عباس سروری به مناسبت روز سینما در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه مسئله سینما پیروزی به دغدغه‌ای بزرگ برای شهر کرمانشاه تبدیل شده، گفت: متاسفانه مسئولین استان نمی‌خواهند زیر بار مسئولیت این سینما بروند.
وی افزود: این سینما متعلق به شهر و فرهنگ و هنر آن است و زمان استاندار وقت(دادوش هاشمی) بحث ساماندهی وضعیت این سینما داشت به نتیجه می رسید که متاسفانه با تغییر مدیریتی این موضوع نیز منتفی شد.
سروری با اشاره به وضعیت اسفبار و خطرناک این سینما، گفت: سینما پیروزی پیرترین سینمای شهر کرمانشاه است و ساخت این سینما به حدود سال 1342 برمی گردد و هم اکنون با گذشت بیش از 58 سال از ساختمان این سینما به شدت فرسوده شده و ترک‌های عظیمی برداشته و هر آن احتمال ریزش آن وجود دارد.
رییس حوزه هنری استان کرمانشاه با بیان اینکه سینما پیروزی بزرگترین سینمای شهر کرمانشاه نیز هست، گفت: بازسازی این سینما حدود 12 میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.
وی افزود: برای مشارکت بخش خصوصی در زمینه ساخت و بازسازی سینما اقدامات بسیاری صورت گرفت، اما تاکنون هیچ کس پای کار نیامده است.
سروری با بیان اینکه سینما پیروزی نماد فرهنگ این شهر است، گفت: استان باید برای ساخت و بازسازی این سینما وارد کار شود و همانطور که سینما آزادی با اعتبارات استانی ساخته شد، این سینما نیز باتوجه به نیاز شهر باید با اعتبارات استانی ساخته شود.
وی افزود: این سینما بخشی از فرهنگ و هویت و نیاز شهر است و استاندار می تواند بخشی از اعتبارات را برای ساخت آن اختصاص دهد.
رییس حوزه هنری استان کرمانشاه تاکید کرد: سینما یکی از شاخص‌های فرهنگی هر شهر و استانی است و اگر برای فرهنگ ارزش قائلیم باید برای سینما هزینه کنیم.
وی به جمعیت یک میلیونی شهر کرمانشاه اشاره کرد و افزود: با توجه به این جمعیت حدود 10 سینمای دیگر علاوه بر سینماهای موجود نیاز است و می توان از ظرفیت سینما پیروزی استفاده کرد و
با بازسازی آن بخشی از نیاز شهر را مرتفع کرد.