سرمقاله / 7 ریشتر زلزله و چند درس بزرگ!


photo_2017-11-01_06-25-38

هادی نوروزی – سردبیر

زلزله 7.3 ريشتري استان كرمانشاه كه مركز آن در شهر ازگله بود درسهاي بزرگي براي همه ما به همراه داشت. بزرگي و شدت اين زلزله به حدي بود كه بنا بر اعلام آمار مراجع رسمي بيش از 180 ميليون نفر در ايران و عراق و حتي كويت هم آن را احساس كردند. اما اين زلزله بزرگ درسهاي بزرگي هم براي همه اين 180 ميليون نفري كه آن را احساس كردند داشت كه اولين درس آن پي بردن به عظمت خداوند است. دومين درسي كه اين زلزله بزرگ براي كساني كه بيشتر آن را احساس كردند يادآوري روز محشر بود. از اين موارد كه بگذريم كنترل آرامش و مديريت بحران درس ديگري بود كه اين زلزله به ما داد كه اگر در چنين مواقعي نتوانيم آنها را به كار گيريم چه پيامدهاي ناخوشايندي براي ما به همراه خواهد داشت. دستپاچگي، فرار از شهر، هجوم به جايگاه هاي بنزين و گاز، خريد مايحتاج بيش از حد مصرف، ترددهاي
بي مورد در خيابانها، راه بندانهاي بي جهت كه مانع امدادرساني مي شد، دامن زدن به شايعات و … همگي از مواردي بودند كه شب زلزله مردم كرمانشاه به وضوح آنها را ديدند و لمس كردند. خلاصه اينكه اين زلزله 7.3 ريشتري درسهاي بزرگي براي همه ما به ويژه مردم كرمانشاه داشت و امروز ما كرمانشاهيان بايد شكرگزار باريتعالي باشيم كه بار ديگر درِ رحمت خود را به روي ما گشود و كمترين خسارت ممكن را در قبال يك زلزله تاريخي به ما وارد كرد. خداوندا ممنونيم.
همچنين طلب آمرزش براي از دست رفتگان اين زلزله و صبر براي بازماندگان آنها از درگاه احديت خواستاريم.