سرمقاله /«فجر» بي «قطار»!


1

هادی نوروزی – سردبیر

ايام الله دهه فجر انقلاب اسلامي امسال، هر روز و هر لحظه اش با انتظار شنيدن سوت قطار در ميان مردم كرمانشاه گذشت.مردم اين ديار بنا بر قولي كه دكتر نوبخت، معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، يكي دو هفته قبل از دهه فجر داده بود كه راه آهن كرمانشاه در ايام دهه فجر امسال با حضور رييس جمهور رسما افتتاح مي شود، در انتظار بودند.
اما دهه فجر 96 آمد و رفت و نه خبري از قطار، نه سوت قطار و نه حتي شخص رييس جمهور در اين ديار شد. طبيعي است كه يك جاي كار مي لنگد كه از سال گذشته تا كنون ده ها بار قول افتتاح راه آهن كرمانشاه به مردم اين ديار داده شد و حتي يكبار هم به صورتي نمايشي و به دور از واقعيت آن را افتتاح كردند اما در مقام عمل مردم كرمانشاه هنوز نه قطاري به چشم ديده اند و نه سوتي شنيده و نه جايي ديده مي شود كه بليطي براي سفرهاي ريلي عرضه كند و اين درحالي است كه همين جناب دكتر نوبخت معاون رييس جمهور از انجام سفر ريلي مردم كرمانشاه در نوروز 97 خبر داده بود و خود ما در روزنامه باختر آن را اينگونه تيتر كرديم: «عيد امسال؛ سفر با قطار». اما گويا ناچاريم كه با خلف وعده مسوولين گرانقدرمان اين بار چنين تيتر بزنيم كه «عيد امسال؛ سفر بي قطار» چراكه دهه فجر امسال مان عليرغم همه وعده هاي قطعي مسوولين استان و كشور، فجري بي قطار بود و قطعا خيلي دور از انتظار نخواهد بود كه عيد امسال مان هم بي قطار سپري شود.
نكته حائز اهميت در خصوص اين پروژه آن است كه اگر هنوز به صورت كامل آماده افتتاح و قابل بهره برداري نيست چرا مردم اين ديار را هرازچندگاه يكبار دل خوش كرده و وعده اي پوشالي
مي دهيد؟!