جمعه , ۳ فروردین ۱۳۹۷
آخرین خبرها

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

image_print

نوشته اردشیر کشاورز

بخش  هشتاد و یکم

در بخش های پیشین این رشته کنکاش ها در شروع مطالب هر بخش جهت درجریان قرارگرفتن خواننده از تذکار ماوقع های قبلی ، مواردی کم و بیش منطبق برهرآنچه گفته شده است آورده شد و از این روی متذکر به این مورد شده که از یادداشت های مرحوم فرج اله خان معتمدی می خوانیم :
در گزینش احمد شاه به سلطنت مشروطه ایران به واسطه
صغر احمد شاه (صغرسن احمد شاه = کوچک بودن سن احمد شاه ) عضدالملک که از پیرمردان قاجار و مرد مورد اعتماد عموم بود ، به نیابت سلطنت انتخاب شد و چون پیش تر که ظهیرالملک و اعظم الدوله از مستبدین معروف به شمار می رفته و در عین حال هم سران فرقه دموکرات در تهران به حمایت از پدر و مادر پیر حسن بژی (مقتول به امر اعظم الدوله ) مشغول فعالیت جدی برای دستگیری اعظم الدوله و تحت محاکمه درآوردن وی در قضیه حسن بژی بودند ( یکی دیگر
از اتهامات سخت اعظم الدوله دستور بریده شدن سر
یک نفر جوراب باف جدید العیسوی که قبلاً یهودی بوده و ماجرای غارت خانه ها و دکان های یهودیان را
در پی داشته است بوده که در ایام استبداد صغیر صورت گرفت
و سوم اینکه مرحوم معتمدی نوشته اند :
شخصی کریم نام با چاقو گلوی مرحوم حاج آقا رحیم مجتهد آل آقا را می برد و این کریم به دستور
اعظم الدوله جلوی دهانه ی توپ قرار می گیرد اما این
مورد در جای دیگر به این صورت نیامده است. )
با انتصاب رضاقلیخان نظام السلطنه به حکومت کرمانشاهان که با شتاب هرچه تمام تر راهی محل مأموریت خود شده بودند ، مرحوم معتمدی تصریح دارد با آن که نظام السلطنه مأمور دولت و حکومت مشروطه بود ، مع هذا اعمال و رفتارش از احکام قبلی زمان استبداد خیلی خشن تر بود و حتی تا آنجا که
می توانست از رجوع مردم در تظلمات به عدلیه که تازه توسط شخص فهمیده و آبرومندی به نام لسان الدوله
( لسان السلطنه ) تشکیل شده بود ،جلوگیری می نمود و معتقد بود مردم باید شکایت را به وی عرضه نمایند
تا هریک را صلاح است خود رسیدگی کند و هریک را به عدلیه دستور رسیدگی بدهد. (۱)
در زمان حکومت نظام السلطنه ، تمامی مشروطه خواهان
اولیه و کسانی که در صدر مشروطه از جان و مال و هستی خود مایه نهاده و از همه چیز خویش گذشتند و تشریح آن وقایع و فداکاری ها حسَب تشریح وقایع و اتفاقات این کنکاش در سال های ۱۳۲۴-۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ هجری قمری آمده است :
از جمله اعظم الدوله ، سردار اجلال ، قوام الرعایا ، حاجی رستم بیگ معین الاشراف سارابی ، حاجی حسن خان کلانتر، قلی خان و … و … یکی بعد از دیگری دستگیر ،
توقیف و زندانی شده ، در انتظار سرنوشتی مجهول روزگار می گذارندند ، بعد از دستگیری ، توقیف و اعزام اعظم الدوله
پسر و هوادارانش که بخشی درکرمانشاه ، عده ای در تهران محبوس و کسانی چون حاجی حسن خان
کلانتر و برادر زاده اش قلی خان درکرمانشاه زندانی و نگهداری می شدند ، تا اقدامات بعدی نظام السلطنه که ظواهر امر حکایت از انجام آمادگی مجدد حکومت در حمله
و سرکوبی سران دیگر عشایر غرب کشور از جمله داوودخان کلهر ایلخان بزرگ ایل کلهر می کرد ، یک نوع
آرامش قبل از توفان در کرمانشاه حاکم گردیده بود که
موضوع مورد تحسین روحانیون در انجام مواعظ و خطابه و منبر رفتن های آنان مطرح و بازگو می شده ، چنانچه در خاطرات فرید الملک می خوانیم :
« پنجشنبه ۸ جمادی الآخر ـ ۲۸ ـ مذکور حاجی حسن خان کلانتر و قلیخان که در دارالحکومه محبوس بودند ، آنها را به دلگشا برده اند که به تهران بفرستند یا همراه خود حضرت حکمران به سرحد ببرند . » (۲)
و در ادامه می خوانیم :
« جمعه ۹ جمادی الآخر ـ طرف صبح آقای جعفرقلیخان سردار زاده ی افغان (۳) آمد ، کاری داشت ، بعضی صحبت های متفرقه هم به میان آمد .
جعفرقلیخان از امنیت حالیه کرمانشاه خیلی متشکر و به حضرت نظام السلطنه حکمران از روی صدق ، دعا می کرد که امسال وضع کرمانشاه نسبت به سال گذشته چقدرها فرق کرده و آن هرج و مرج بحمدا…
به این امنیت و نظم مبدل شده .
عصر برای استماع روضه و موعظه به منزل جناب آقای
آقا شیخ هادی (۴) رفتم . روضه خواندند ، بعد آقای
اشرف الذاکرین سید اکبرشاه و عظ کرده و دعا کرد و روضه خواند. ایشان هم از امنیت کرمانشاه تحسین کرد به حضرت حکمران خیلی دعا کرد ، مردم آمین گفتند. » (۵)
اما با دستگیری و توقیف و اعزام موهن و اهانت بار
اعظم الدوله ، فرزند و یکی از همراهان ایشان توسط حکمران
یعنی نظام السلطنه مافی ، پس لرزه های شدیدی در ارکان حاکمیت ، مسوولان ، جامعه ی کرمانشاهیان ، روحانیت ، انجمن ولایتی و … همچنان در حال وقوع بوده
که بخشی از آن مواقع و مواضع به صورت اسنادی چند موجود و جهت روشن شدن ذهن خوانندگان بزرگوار به ترتیب از پی آورده می شود.
ابتدا به ذکر یک فقره تلگراف از جانب وزیر داخله به نظام السلطنه در جهت تأیید اقدامات او می پردازیم و سپس متن دیگر اسناد آورده خواهد شد.
سند شماره ۸۸ موضوع تأییدیه اقدامات امنیتی نظام السلطنه و تفویض اختیار تام به او در حکومت کرمانشاهان و دستور اعزام اعظم الدوله و سرکوبی کاکاوندها و … در تاریخ دهم صفر ۱۳۲۸ قمری ـ مُهر ـ
وزیر داخله ـ نمره ۸۴ ـ آقای نظام السلطنه حکمران کرمانشاهان و سرحد دار عراقین ، وزارت داخله از طرف قدس اشرف اعلیحضرت با شوکت اقدس شاهنشاهی سلطان احمد شاه خلّدا… مُلکه و سلطانه و از جانب دولت و ملت ایران ، اقدامات شما را که تمام بر وفق مکنونات دولت علّیه است ، تمجید و تحسین می نماید و درحالی که شما را در صفحه کرمانشاه مظهر قدرت و حشمت دولت قرار می دهد ، به شما امر می کند و مقرر می دارد که هرکس را از هر طبقه ، مخل نظم و آسایش عمومی بدانید ، در کمال قدرت تنبیه و مجازات نموده ،
از سیاست اشرار و تنبیه مفسدین و فراهم نمودن نظم و امنیت ولایت ، دقیقه ای غفلت ننمایید و این نکته را به وسیله این تلگراف به عموم اهالی از طوایف و ایلات و سکنه شهر و بلوکات بفهمانید که قهر و مهر دولت ، امروز در قبضه ی اقتدار شما گذاشته می شود .
باید هر کسی که از حدود تکالیف خود غفلت ورزد یا در پرداخت مالیات ملزمی خود تقاعد نماید ، در کمال سختی و بدون هیچ گونه اغماض تنبیه و سیاست نمایید و هر کس متصدی خدمت شود و حقوق دولت را پرداخت نماید ، مورد مهر و محبت قرار بدهید و
در استرداد غارت و تنبیه کاکاوندها نوعی اقدام نمایید که دقیقه ای از شرارت و غارتگری این مدت ، اینها
بی مجازات نمانند .اعظم الدوله و وزیر داخله ـ به تاریخ ۱۰ شهر صفر تخافوی ئیل ـ ۱۳۲۸ » (۶)
فرید الملک پیرامون ماهیت این تلگراف در خاطرات
خود و ذیل مبحث تلگراف سردار اسعد ، وزیر داخله
و دادن اختیارات تام به نظام السلطنه نوشته است :
« تلگرافی از حضرت وزیر داخله سردار اسعد برای ایالت رسیده بود ، خوانده شد ، واقعاً تلگرافی بود که خیلی کم دیده شده همچو تلگرافی به حکام صادر شود.
خلاصه اش این بود : مختاریت تامه از طرف دولت و مجلس شورای ملی دارید که هرکس در کرمانشاه از هر طبقه مصدر فساد و شرارت باشد ، تنبیه و سیاست و تبعید کنید. این اوقات بعضی شهرت های اراجیف در کرمانشاه شایع شده ، منع مراسم عید نوروز را به تأویلات سخیف تعبیر می کنند و شما ساکت نشسته ،
در کشف مایه ی فساد اقدامی نکرده اید ، صریح می گویم
این مسایل را جداً تعقیب نموده ، هرکس مصدر اشتهارات اراجیف شده ، بگیرید و فوراً سیاست ، نفی و
مقید کنید ، هیچ والی مقتدری را دولت به اندازه ی شخص
شما اقتدار و اختیار نداده ، هر چه بگویید و بکنید ، نزد دولت و ملت ممضی و معتبر است » (تلگراف خیلی مفصل بود ) (۷)
متأسفانه وزیر داخله یعنی حاج علی قلیخان سردار اسعد بختیاری یا از باده ی غرور ایلی و خانوادگی و حاکمیت بعد از خلع محمد علی شاه سرمست بوده و یا زیر فشار رقبای حزبی و حکومتی و رقابت با همتای فتح تهران خود سپهدار تنکابنی ، حق خدمات شایسته ی
خاندان بزرگ زنگنه های دیوان سالار را نادیده گرفته و چنان
تاخت و تاز کرده و اما مشت سنگین داوودخان نیز چنان بر
دهان والی گنده گوی خورد که فرار را بر قرار ترجیح داد.
ادامه دارد
ــــــــــــــــــــ
پی نوشت های ارجاعی :
۱- نهضت مشروطیت درکرمانشاه و کنگاور ـ پیشین ـ
ص ۱۶۴
۲- خاطرات فرید الملک ـ قبلی ـ ص ۳۴۴
۳- جعفرقلیخان سردار زاده ی افغان ـ فرزند سردار
نور محمد خان و برادر علامه حیدرقلیخان سردار
کابلی بوده که در مقطع مشروطیت ساکن و مقیم کرمانشاه بوده اند.
۴- منظور مرحوم آیت اله آقای حاج شیخ محمد هادی جلیلی کرمانشاهی است .
۵- خاطرات فرید الملک ـ قبلی ـ ص ۳۳۹
۶- نهضت مشروطیت در کرمانشاهان ـ صص ۱۸۱-۱۸۲
۷- خاطرات فرید الملک ـ قبلی ـ ص ۳۳۹

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

5 + 5 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>