جمعه , ۳ فروردین ۱۳۹۷
آخرین خبرها

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

image_print

نوشته اردشیر کشاورز

بخش  هشتاد و چهارم

چندماهی که از مدت مأموریت رضاقلیخان نظام السلطنه
مافی والی کرمانشاهان سپری شد و توانست با ترفندهای
مکارانه ی چندی اذهان نمایندگان سیاسی کشورهای بیگانه ، روس و انگلیس و عثمانی و … و همچنین علمای کبار و آیات و روحانیون و بزرگان و رجال و شاهزادگان و اعیان و طبقات دیگر جامعه را اعم از کسبه و پیشه ور و روستایی و شهری و عشایری متوجه امنیت نیم بند منطقه بکند ، بعد از دستگیری و توقیف و اعزام
اعظم الدوله به تهران و اخذ رشوه از مرحوم باقرخان اعظم السلطنه معروف به خان لره رییس طایفه کاکاوند ایل دلفان لرستان و حاکم هرسین و مثلاً انجام تمشیت امور ، واگذاری حکومت هرسین به خان لره که در این راستا توصیه ی مرحوم آقا عبدالعظیم میرزا مشعشعی آقابخش یا آبش رهبر دوده های یارستانی مشعشعی آتش بیگی و نوربخشیه ی منطقه و باز کردن سرکیسه ی
خان لره قطعاً موثر بود ، حکمران بار دیگر فیلش یاد هندوستان کرده و این بار قصد سرکیسه کردن ایلخان کلهر ، داوودخان سردار مظفر کلهر را داشته و از این روی با مدد گرفتن از متن اسناد خطی و چاپی
به جای مانده که حکایت از ماجرا دارند ، مطالب مربوطه را پی می گیریم :
مرحوم فرج اله خان معتمدی در یادداشت های خود آورده است و می خوانیم :
نظام السلطنه درمراجعت از هرسین چون شنیده بود ایلات کرمانشاه همه متمول و دارای احشام و اغنام فراوان هستند و دولتمندتر از همه ایلات ایل کلهر و رییس آن داوودخان سردار مظفر است ، به فکر افتاد از روسای ایلات استفاده نماید و اول از کلهر شروع کرد ، زیرا به وی گفته بودند رییس این ایل سالی متجاوز از پانصد هزار تومان از مراتع گرمسیر های ذیل فایده دارد و دارای خزانه و چنین و چنان است ، که البته مطلب هم تا حدی درست بود و سردار مظفر تمول و مکنت فراوان داشت و در ایل هم با منتهای قدرت و نفوذ رفتار می کرد .
والی غرب به داوودخان نامه نوشته و او را برای تسویه عمل مالیات ( ترفند مکارانه ی حکام که با مستمسک قراردادن محاسبات مالیاتی روسای عشایر را سرکیسه می کردند ) به شهر (کرمانشاه ) احضار نمود ، داوودخان در پاسخ یکی از منشیان خود به نام میرزا شاهین ملقب به اشرف العشایر را با پنج هزار تومان پیشکش (تقدیمی ) و دو اسب عربی ممتاز قیمتی ، برای خود نظام السلطنه فرستاد و به عذر بیماری از مسافرت کرمانشاه معذرت خواست و در نامه متذکر گردیده بود میرزا شاهین نمایندگی دارد به حساب مالیاتی رسیدگی نماید و آنچه را که ایل کلهر بدهکار است ، مشخص کند و بپردازد.
دراین صورت که قصد حکمران اخذ مالیات است و مالیات به کیفیت مغروض پرداخت و امر عالی اطاعت می شود ، مرا که مریض هستم از تشرف به شهرمعاف فرمایید . » (۱)
پیش تر گفتیم وزارت داخله با مخابره تلگرافی مفصل که دربرگیرنده ی اعطای اختیارات کامل و تام و تمام به نظام السلطنه بود ، دست او را در اعمال نفوذ و برخورد با پیران شهری و عشایری و به خصوص روسای ایلات مقتدر با تمسک به بهانه های مختلف بازگذاشت .
از این روی حاکم به طمع تهی کردن کیسه و اندوخته های
زر و سیم و ثروت و تمول داوودخان سردار مظفر کلهر در پی بهانه بود که با انگیزه ی اخذ و وصول مالیات ایل کلهر ، نوک حمله ی پیکان اقتدار خود را متوجه داوودخان ایلخان کلهر کرد و در این راستا به
جمع آوری نیروی نظامی و افواج عشایی و نیروهای بختیاری و ابلاغ به دیگر عشایر غرب کشور جهت آمادگی و الحاق به اردوی والی ، همت گمارد.
در گزارش های کتاب آبی آمده است :
« داوودخان و سایر روسای عمده ی ایلات ظاهراً مایل و حاضرند که تسلیم و مطیع حکومت شوند. » (۲)
که این امر ریشه در همان اختیارات اعطایی وزارت داخله
داشته و مصلحت آن بوده است که روسای عشایر راه سازش را با والی در پیش گیرند تا هیچ گونه درگیری رخ ندهد و اما باد غرور و نخوتی که در دماغ حاکم ناشی از دستگیری و زندانی کردن سهل و ساده ی سران ایل زنگنه که دولتمدار نیز بوده اند ، پیچیده بود ،
تمکین سران ایلات را نادیده انگاشته و علیرغم اینکه داوودخان حاضر به مصالحه با حکومت می گردد ،
اما نظام السلطنه همچنان اصرار داشته است تا ایلخان کلهر را گوشمالی دهد . (۳)
از این روی داوودخان از آمادگی نیروهای دولتی و بسیج عشایر طرفدار حکومت متوحش شده حاضر به سازش بیشتری با حکمران می شود. (۴)
گزارش مندرج در کتاب آبی حاکی است :
« کرمانشاه ـ حکمران با داوودخان ایلیخانی کلهر مشغول مذاکرات است ( به جهت بالا بردن نرخ تقدیمی و یا سرگرم کردن داوودخان به دفع الوقت برای آمادگی بیشتر قوای دولتی ) و منتظر ورود بعضی سوارهای بختیاری است که پس از رسیدن آنها از کرمانشاه حرکت نماید ، از قرار راپورت ، داوودخان از جمع آوری استعداد حکومت در وحشت است و حاضر به صلح می باشد. » (۵)
براین اساس ، داوودخان چون اصرار و مقصود
حاکم را بر تهاجم ایل کلهر قطعی و نزدیک می بیند ، او نیز متقابلاً به بسیج عشایر کلهر و دیگر عشایر غرب کشور و کرمانشاهان که هم پیمان با ایل کلهر بوده ،
فرمان می دهد بخشی از عشایر به استثناء تعدادی اندک از کلهرهای تابع عباس خان ، سالار همایون ، فرزند حاج فرخ خان ایلخانی از طایفه ی حاجی زادگان کلهر که به کلهرهای شهری معروف بوده و سواران ایل کلیایی و سنجابی که با والی همراه می شوند ،
ما بقی فرمان داوودخان را گردن نهاده ، عازم کرمانشاه و ماهیدشت می گردند .
و لذا درحالی که نظام السلطنه به واسطه ی حمایت تلگرافی وزیر داخله حاج علی قلیخان سردار اسعد بختیاری از او مبنی بر سرکوبی هر نوع تحرک در منطقه مصمم به تهاجم سخت و غافلگیرانه به عشایر تحت فرمان داوودخان است ، با این اوصاف بازهم داوودخان از رویارویی با حاکم اجتناب دارد ،
چرا که معتقد بوده است حفظ اقتدار منسجم
نماینده ی دولت مرکزی در منطقه ضروری و الزامی است . (۶)
در برخی از آثار تاریخی انفعال داوودخان از درگیرشدن با نظام السطنه را ناشی از ضعف او دانسته و تا جایی پیش رفته که نوشته اند پیش از شروع جنگ ،
داوودخان از والی و در موضع ضعف دیدار کرده و ملاقات داشته است ، درحالی که برابر مندرجات یادداشت های روزشمار فرید الملک همدانی کارگزار امور خارجه کرمانشاهان ، چنین موردی ثبت نشده و صورت وقوع به خود نگرفته است و درهر صورت تنور آتش جنگ در حال گرم شدن بیشتر بوده و فرید نوشته است :
امنیت راه مهم و سوق الجیشی نقاط غرب کشور
به عهده ی محمود خان رییس امنیه که از همکاران و یاران نزدیک میرزا علیخان سرتیپ قراسوران باشی محول شده و در آن شرایط است که در وضعیت شعله ور
شدن آتش جنگ و از هم اکنون آثار دست اندازی های
عشایر کلهر به حواشی شهرها و مرکز ایالت هویدا گردید که ظاهر امر می نمایاند ایلخان بزرگ ایل کلهر از آمادگی حکومت جهت حمله ی به او آگاهی کافی دارد و لذا ضروری می نموده است نظام السلطنه در آن شرایط و مرحله ی حاد شرط عقل را از دست ندهد
و از یادداشت شانزدهم جمادی الاخر سال ۱۳۲۸ هـ ق
فرید می خوانیم :
در دلگشا (مقر حکمرانی ـ عمارت احداثی مرحوم شاهزاده محمد علی میرزای دولتشاه ) خدمت حضرت حکمران رفتم ، جمعی از شاهزادگان آقایان و روسا و اعیان هم بودند ، در خصوص آمدن داوودخان سردار مظفر به ماهیدشت و متواری شدن رعایای بیچاره در این سر محصول صحبت شد ، ابتدا حضرت حکمران فرمودند : من به جز فراهم آوردن آسودگی عموم اهل ولایت قصدی ندارم ، و در کرمانشاه آب و ملک و علاقه و با کسی غرض و دشمنی ندارم و مقصودم این است نگذارم اشخاص زوردار بر ضعفا و بیچارگان تعدی نمایند ، ولی خودتان که اهل این ولایت هستید ،
پنهانی برای اجرای اغراض شخصی ، داوودخان را دعوت می کنید ، سرب و باروت برای او می فرستید ،
راهنمایی می نمایید و اسباب خسارت رعیت بیچاره می شود .
بعد از فضل خدا ، حکومت از شما کمک نمی خواهد و خود بر رفع او قادر است ، ولی شما بعد از این ترک این کار را بکنید ، همه اجماعاً اظهار کمال تشکر حضرت حکمران نمودند که پس از ورود حضرت اشرف ،
امنیت و آسایش دیده ، شب ها آسوده می خوابیم ، آخر الامر قرار شد فردا همه ی حضار در انجمن ولایتی حاضر شده ، بالاجماع کاغذی به داوودخان سردار مظفر بنویسند و بفرستند که از ماهیدشت برود و بیش از این اسباب زحمت مردم نشود .
امین الممالک ، آقا سید حسن اجاق و معین الرعایا ، میانجی و واسطه شده اند میان ایالت جلیله و داوودخان می روند و می آیند ، تا کنون به جایی منتهی نشده است . »
ادامه دارد
ـــــــــــــــــــ
پی نوشت های ارجاعی :
۱- نهضت مشروطیت در کرمانشاه و کنگاور ـ پیشین صص ۱۶۸-۱۶۹
۲- کتاب آبی جلد چهارم ـ پیشین ـ ص ۸۲۵
۳- نقدی بر کتاب ایلات و عشایر کرمانشاهان ـ پیشین ص ۶۲
۴- گُرد کُرد ـ پیشین ـ ص ۶۷
۵- کتاب آبی ـ جلد چهارم ـ قبلی ـ ص ۸۷۳
۶- نقدی بر کتاب ایلات و عشایر کرمانشاهان
قبلی ـ ص ۶۳
۷- خاطرات فرید الملک ـ قبلی ـ صص ۳۴۵-۳۴۶

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

6 + 1 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>