هشدار به داربست کاران


3694

رییس اتحادیه صنف آهن و فولاد و فلزات کرمانشاه با صدور بیانه ای از « داربست کاران » بدون مجوز خواست هر چه زودتر کار خود را به داربست کاران دارای مجوز واگذار کنند .
کورش امیری در این راستا می افزاید: حسب دستور مقام محترم قضایی داربست کارانی که سد معبر می نمایند و دارای مجوز نمی باشند توسط اداره اجرائیات جمع آوری می شوند .
لذا به خاطر متضرر نشدن حقوق همشهریان محترم از آنها تقاضامندیم کار داربست خود را به داربست کاران دارای مجوز واگذار کنند .