تحلیلی بر مقایسه نرخ بیکاری در دو استان کرمانشاه و خراسان جنوبی


بیکاری

بیشترین نرخ بیکاری در پاییز سال ۹۸ به استان کرمانشاه (۱۶.۳)و کمترین نرخ به استان خراسان جنوبی (۵.۴ )درصد اختصاص یافته است .
با مقایسه این دو استان به وجه اشتراک هایی از جمله مرزی بودن، وجود مذاهب شیعه و سنی خواهیم رسید . دلیل آنکه این دو استان با وجود این اشتراکات بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند چیست ؟
از نظر تعداد نمایندگان مجلس ، استان خراسان جنوبی با جمعیت هشتصد هزار نفری دارای چهار نماینده و استان کرمانشاه با جمعیت نزدیک به دو میلیون نفر دارای هشت نماینده می باشد .
به لحاظ مرزی بودن، خراسان جنوبی با افغانستان ، فقیرترین کشور در جهان هم مرز ، و تبادلات مرزی دارد ، کرمانشاه با عراق که جزء کشورهای فقیر محسوب نمی شود و حتی اختلاف فراوانی با افغانستان از نظر فقر دارد .
استاندار خراسان جنوبی اصالتی کرمانشاهی دارد و استاندار کرمانشاه از دیار همدان می باشد .
دو استاندار که هر دو نفر غیر بومی می باشند .
با در نظر گرفتن بومی و غیر بومی بودن استانداران در کاهش نرخ بیکاری ،‌ باید گفت اهلیت و اصلیت استاندار تاثیری در روند کاهش یا افزایش نرخ بیکاری نداشته است . چرا که اگر تاثیرگذار بود این نرخ بیکاری هم سطح می شد .
به لحاظ شرایط جغرافیایی و اقلیمی ، خراسان جنوبی دومین استان بیابانی کشور است و دارای ذخائر منابع آبی بسیار ضعیف و نزولات جوی کم می باشد و این در حالی است که استان کرمانشاه بیابانی ندارد و بیشتر زمین های این استان کشاورزی هستند .
نتیجه گیری :
صرف نظر از اشتراکات این دو استان ، امتیازات بیشتر در بُعد کشاورزی و مرزی که دو مقوله اساسی و کلیدی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال می باشند به نام استان کرمانشاه رقم خورده است .
از نظر تعدد نمایندگان مجلس ، و به تناسب جمعیت میان این دو استان، هشت نماینده جوابگوی کاهش نرخ بیکاری در استان کرمانشاه نیست.افزایش تعداد نمایندگان هم آزمون و خطاست ، و پیش بینی نمی شود با افزایش آنها شاهد نرخ بیکاری و اشتغال پایدار بود .
خلاء مدیریتی و نبود مدیریت صحیح در استان کرمانشاه مشهود است چرا که از بیشترین امکانات بیشترین نرخ بیکاری را ساخته اند .
شادمان میرصاحب