نشانی  : کرمانشاه ، خیابان اشرفی اصفهانی (فردوسی) ، مقابل خیابان شورا

تلفن : 37286665 ، 37298467 ، 37298468 

 فاکس : 37239056 

 همراه : 09181325010