برخی مدیران نقد رسانه ها را ارج می نهند و برخی دیگر نه! اشکال کجاست؟

منتریانی
مشروح خبر

منتریانی

برخی مدیران نقد رسانه ها را ارج می نهند و برخی دیگر نه . اشکال کجاست؟
امروزه مدیریت از حالت سنتی خارج و دارای سبک و تخصص است. اتخاذ روش های مدیریتی می تواند یک مجموعه را به قهقرا یا به سعادت برساند. مدیر و رهبر بالاترین نقش را در توسعه و یا عقب ماندگی یک مجموعه دارد.گرایش به طرف مدیریت سنتی و ارباب رعیتی به دلیل راحتی و پاسخگو نبودن بیش از مدلهای دیگر طرفدار دارد.
مطالبه گری مردم یکی از روشهای موثری است که باعث می شود مدیران از مدیریت سنتی فاصله بگیرند .رسانه ها در این جهت نقش بی بدیلی دارند مدیریت یکی از عوامل بسیارموثرتولید محسوب می شود. تا جایی که آمریکا ، ژاپن و کشورهای اروپایی روند تکامل شیوه های مدیریت در کشورهای یکدیگر را زیر ذره بین گذاشته و سعی می کنند از آخرین دستاوردها در عرصه مدیریت بهره بگیرند تا نهادهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی را از بحران دور نگه دارند .
با این مقدمه این سوال مطرح میشود که آیا مدیران ما در عمل از روش مدیریت مدرن بهره میبرند ،یا بر طبل روش سنتی و ارباب رعیتی می کوبند؟ در مدیریت مدرن با چه سبکی مدیریت می کنند ؟ بدنبال رشد هستند یا تو سعه و یا هردو؟ لذا قبل از مشاهده معلول و نقد عملکرد مدیران شاید لازم باشد به روش مدیریت مدیران توجه کنیم .
هر روز شاهد سخنرانی