تعرفه درج تبلیغات در سایت روزنامه

H1

سایز 250X250
150
000
تومان ماهانه
 • ابعاد طرح : 250X250
 • نوع فرمت : JPG
 • رزولوشن : 72ِ dpi
 • لینک به صفحه فرود
 • حداقل مدت زمان : 3 ماه
 • محل درج : ثابت صفحه اول

H3

سایز 250X250
180
000
تومان ماهانه
 • ابعاد طرح : 250X250
 • نوع فرمت : JPG
 • رزولوشن : 72ِ dpi
 • لینک به صفحه فرود
 • حداقل مدت زمان : 3 ماه
 • محل درج : ثابت صفحات داخلی

B1

سایز 460X60
150
000
تومان ماهانه
 • ابعاد طرح : 460X60
 • نوع فرمت : JPG
 • رزولوشن : 72ِ dpi
 • لینک به صفحه فرود
 • حداقل مدت زمان : 3 ماه
 • محل درج : پایین صفحه اول

H2

سایز 250X250
100
000
تومان ماهانه
 • ابعاد طرح : 250X250
 • نوع فرمت : JPG
 • رزولوشن : 72ِ dpi
 • لینک به صفحه فرود
 • حداقل مدت زمان : 3 ماه
 • محل درج : متحرک صفحه اول

H4

سایز 250X250
150
000
تومان ماهانه
 • ابعاد طرح : 250X250
 • نوع فرمت : JPG
 • رزولوشن : 72ِ dpi
 • لینک به صفحه فرود
 • حداقل مدت زمان : 3 ماه
 • محل درج : متحرک صفحات داخلی

B2

سایز 460X60
100
000
تومان ماهانه
 • ابعاد طرح : 460X60
 • نوع فرمت : JPG
 • رزولوشن : 72ِ dpi
 • لینک به صفحه فرود
 • حداقل مدت زمان : 3 ماه
 • محل درج : پایین صفحات داخلی