همه چیز درباره کمانگیری با اسب

photo_2020-12-28_17-57-09
مشروح خبر

کمانگیری و تیراندازی وسیله پهلوانی وجوانمردی از هنرهای ورزشی بسیار قدیمی می باشد و اولین کمانگیر حضرت آدم بودند که با آموزش های جبرائیل برای بازآموزی شجاعت و شکار به کمانگیری ازنوع سنتی رو آوردند.
آریایی ها از طوایف مادها کمانگیران متبحر و توانمندی بودند که به آموزش و ترویج این امر پرداختند. کمان اولین اختراع مکانیکی بشر بود که انرژی پتانسیل را به جنبشی تبدیل می نماید و اقوام آریایی در خلال عصر آهن کهن یا شاید هم زودتر در فن تیراندازی از پشت اسب مهارت یافتند و در قصر آشوری نمرود اولین سوار مادی را درحال تیراندازی به سبک پارتی با مهارت تیرزدن در حال هدایت اسبی که در حال چهارنعل است میتوان دیدوکمانداران سواره از طوایف ماد و پارس متعلق به فلات ایران می باشند.
کردها وارث اصلی مادها می باشند با عناوین ماریانو به معنی جنگجو به عنوان کماندار می جنگیدند.از سال 2005 مسابقات جهانی تیراندازی با اسب در کره جنوبی برگزار شده با عنوان ملاقات دوستی های بین کشورها وتوسعه رقابت سالم به طور رسمی از طرف سازمان جهانی یونسکو حمایت شده است وکمانداران با اسب ترجیح می دهند تلاش خود را با اسب به عنوان یک ورزش زنده و حقانیت هر کشور به بحث قراردهند و با اشاعه عشق و صلح واقعی بین ملت ها از طریق حضور اسب ها با نژادهای مختلف را به عنوان میراث فرهنگی بشر بشناسانند.
کمیته هنرهای رزمی سواره، فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران چند سالی است با عنوان هنرهای رزمی سواره و با ممارست های مسئول این کمیته، علی قورچیان مسابقات ورزش تیرو کمان و شمشیر و نیزه با اسب را با عنوان هنرهای رزمی سواره پارسی برگزار نموده و به طور متوالی با برگزاری مسابقات جهانی هنرهای رزمی سواره در ایران، که ریشه در فرهنگ اصیل آریایی و ایرانی دارد را به سرزمین مان بازگردانده تا میراث آریایی را حفظ نماید.
کمانگیری با اسب از ابتدا با ارابه صورت گرفت تا اینکه تبحر سوارکار پیشرفت کرد که به صورت چابکسواری به تنهایی و هماهنگی اسب و سوار و روش شصتی تیر زدن بارها اشاره شده، و کمانگیری با اسب به ترویج و ترغیب شجاعت و شهامت و هارمونی بین اسب و سوار اشاره می نماید.
کاسیان یا کاسی ها با خدای با نام کاشوش منسوبند در کوهستان های زاگرس و کوه های مرکزی لرستان و نژاد آسیایی اند به اهلی کردن اسب پرداختند..
در اسنادبابلی حوالی قرن 18(-19 ق م) از اسبان اهلی یاد شده که مدیون ورود کاسی هاست.
اسب برای کاسی ها نشانه الهی بود و با ارابه همراه بود. هزاره سوم تا هزاره اول ق م انسان را با زین وبرگ و اسب دفن می کردند. اثاری از مجسمه های لگام و دهنه و ادوات اسب در لرستان، هرسین برجاده کرمانشاه خرم آباد بدست آمده که مربوط به هزاره دوم ق م است.ومقداری هم هزاره اول ق م
اسب را آریاییان به آشور وبابل آوردند و ریشه آن از ایران است.طوایف مختلف آریایی از جمله میتانی ها و مادها اسب داشتند و آشوریان از آنها اسب داری و سوارکاری یاد گرفتند. در اولین هزاره ق م آشور به دنبال انحطاط بابل به قدرت فراوان رسید. آشوریان اسب نداشتند ولی مردم نواحی زاگرس از این حیوان استفاده می کردند و زمین های مساعدی برای پرورش اسب داشتند.
هدف آشور نصیرپال دوم 884-885 ق م گسترش قدرت در زاگرس، دستیابی به منابع نقره و اسبها بود. آشور در دستبردها مخصوصا اسبها را می ربود. لشکر کشی های آشوریان به سیمره –اورامان- آذربایجان-کرمانشاه برای تصاحب اسب بود.
در ارتش تحت کنترل اشکانیان سه ویژگی جدید ظاهر شد،یکی تیر پارتی سواره نظام-کمان مرکب- نبرد روبرو با ارتش متخاصم، تیراندازان سواره و قهرمانانی که مظهر ارتش خود بودند با کمان های مرکبی قدرتمند خویش ترس در دل رومیان می کاشتند و به شخصیت های اصیل این عصر قهرمانی تبدیل شدند.
در پایان دور اشکانیان شکل جدیدی از سواره نظام جوشن پوش سوار براسب زره وار ظاهر شد که شاید پیشامد شوالیه های اروپا شد.سواران زره پوش نیزه های بلند حمل میکردن و بیش از همه ترس بر دل رومیان می انداختند شاید بعد از این زمان رکاب اختراع شد و سواره نظم انعطاف گرفت. دوره ساسانیان دوره تثبیت قدرت مرکزی و شکل گیری واحدهای ارتش اولین امپراطوری دنیا هخامنشی بود با دستاورد جاده شاهی –سیستم خبررسانی-اقتصاد پولی متمرکز-منشور حقوق بشر کوروش و احترام به تنوع دینی –فرهنگی-زبانی بود.
هدف آشور نصیرپال دوم 884-885 ق م گسترش قدرت در زاگرس دستیابی به منابع نقره و اسبها بود واین نشان دهنده اسب های قوی و استقامتی کرد می باشد. آشور در دستبردها مخصوصا اسبها را می ربود.
آشوریان به کمک اسبان که از طریق آریاییان وارد قلمروشان شدند به مناطق دوردست تاخت و تاز می کردند تا علاوه بر غنایم به اسبان دسترسی پیدا کنند. و در آشور از قرن 9 ق م به بعد که به اسب دسترس پیدا کردند ارابه ها را بروی اسب حمل میکردند و وقتی ارابه ران میخواست تیراندازی کند باید ارابه هم میراند و در اینجا سواری دیگر به او کمک میکرد .در قرون بعد سوار آشوری در عین حال که زوبین و کمان خود را ه کار میبرد میتوانست اسب خود را با پاهایش هدایت کند.
بین اسامی درباریان آشوری، نام رییس اصطبل از افراد بسیار مهم بود و توجه به دام ها خصوصا اسب بسیار ویژه بوده.
ایرانیان آریایی با اهلی کردن اسب و پرورش گاو، مردمان نیمه شبان سوارکاران مسلح و جنگجو یان بلامنازع بودند و کسی تاب مقاومت در برابرشان نداشت.
گر بپرانیم تیر آن نه زماست
ما کمان و تیرانداز خداست
اهلی شدن اسب توسط آریائیان صورت گرفت در آن زمان همواره اسب یافت میشد اما اهلی شدن آن مشکل بود –نبوغ -هنر کشف آریائیان در آنست که اسب را برای اولین بار اهلی کردن پرورش دادند که از ارمغان های بزرگ فرهنگ وتمدن بشری گردید. اسب آرین مهد تمدن ایرانیان وتورانیان است.
آریایی ها وقتی وارد ایران شدند کانونهای کوچک ومتفرقه بودند و به پرورش اسب ادامه دادنددر قلمرو امپراطور آشور و نزدیک آنها و مراتع پهناوری به اسم نیسان مانند ماهیدشت کرمانشاه اطراف بیستون و چمچمال ونواحی خارج زاگرس، سوادکوه اسبان قوی و پرطاقت به نام نسایی که وصف آن در کتیبه های آشور آمده که انقلابی پیش آورد با شیوه جنگی جدید که آشور برای بدست آوردن این اسبها به مادها و پارس ها حمله کرد و خودش سرانجام توسط اسبداران آریایی نابود شد.
اسب در زبان اوستایی اسپا،پهلوی اسپ،پارسی کنونی اسب، هندی اسوا،کردی هسپ در پارسی باستان(اسا) از مصرآریایی as=ak تند رفتن،نام قوم پارس به تعبیر نام کل ایران با اسب پیوستگی دارد.
درهنری پارتی نقش انسان سوار براسب مورد توجه بود.چندین مجسمه متعلق به دوران پارتی پیدا شده که الهه ای( زن) را همراه با اسب سوارانی در حال کشیدن کمان نشان میدهد.
در آثار تنگه سرپل ذهاب یکی از پادشاهان سوار براسب نشان داده شده که گلی را از رعیت میگیرد. تصاویر مجالس شکار در طاقبستان و نگاهی به تاریخ ساسانیان در طاقبستان کرمانشاه در دامنه کوه دوغار(ایوان)یافت میشود.
در غار بزرگتر ارتفاع3.8 متر وعرض 5.7متر و ظاهرا به امر خسرو دوم(خسرو پرویز 590-629 ق م)ساخته شده است دو مجلس به شکل نقش برجسته حفاری شده پرویز براسبی گستوان دار، سوار است و در کناره های ایوان منظره شکارگاه نقش شده ودر قسمتی پرویز سوار براسب ودر حال چهارنعل به شکار گوزن ها مشغول است. واین اثرها از شاهکارهای هنری جهان میتواند باشد.
پیروزی شاپور اول بر والدین امپراطوری روم قرن 4میلادی که تصویر اسب پرقدرت وزیبای ایرانی نمودار است.
از اسپان بپرسند رنگ و نژاد ترا جز بزرگی و شادی مباد علاوه بر ارزش اسبان نسایی یزدگرد تربیت بهرام را به منذربن نعمان پادشاه حیره سپرد
بهرام را به سرزمین عرب بود و دانشمندن استادان ادب و تیراندازی و اسب سواری از ایران آورد.که نشان از تبحر ایرانیها در تیزراندازی وکمانگیری دارد.
(همانا کز ایرانیان صدهزار فرونست برگستوان وسوار)
سواره نظام سبک اسلحه پارتی: مهمترین سمت سواره نظام پارتی سواران سبک اسلحه بودند که کلاه خود، زره و برگستوان نداشتند وسلاحشان منحصر به تیروکمان بود تا سبک باد و چالاک باشند ایشان در جنگ وگریز شهره آفاق بودند، شتر سوارانی گاها همراهشان بودند که به سواران تیر میدادند. ایرانیان با فرهنگ اصیل چند هزار ساله و با تلاش و علمی ذاتی به پرورش و اهلی نمودن دامها و حیوانات و کشاورزی پرداختند که این نشان از ذات با فرنگ ایران ی می باشد که دانشمندان زیادی از ایران باستان تا کنون در محقق ساختن رویاهای بشری و فرهنگسازی موثر بوده اند ما در تاریخ چند هزارساله امان داریم، وپرورش اسبان اصیل ایراتی در فلات عظیم ایران با نژادهای مختلف وخصوصا اسب کرد نسایی و تلفیق نژادی در پرورش ها وجود داشته است و رسالت کمانگیری نشان از شهامت و شجاعت و جوانمردی مردمان ایران و آدمیان اصیل کرد با عناوین ماریانو به معنی جنگنده میباشد و دشتهای نسایی ماهیدشت و کرمانشاه و کوههای زاگرس و اسبان این مناطق را نمایان نمود و از آنجا که بنده همیشه رسالتی را برعهده خویشتن میدانستم با به چالش کشیدن خود دراین تحقیق و تلنگر استاد بزرگوارم سهیل یوسف نیا به بخشی از این رسالت با توجه به سوابق سختیها و جنگیدن هایم با بیماری وعنوان ماریانو جنگجوی با تیروکمان واسب و تمرکز بر اهداف خداپسندانه ام بیشتر و این مسیر را بخاطر راه دلم هموارتر میدانم.و افتخاری است که به این یافته که مادها اولین کمانگیران روی اسب بودند دست یافتم و اینکه دشتهای نسایی کرمانشاه محل پرورش اسبان اصیل کشورم میباشد که بسیاری از جنگها بر سر این اسبان قوی و خوش استقامت بوده است.و مثل همیشه به زن بودن وکرد بودن خویش بالیدم .
منابع:
کتاب آسمانیم قران مجید
کتاب دام و دامپزشکی ایران تالیف حسین تاج بخش
آداب الحرب الشجاعه
سایه های صحرا ایران باستان در جنگ دکتر کاوه فرخ
رساله های تیراندازی ده رسالعه در تیرانداز و کمانداری وجنگاوری –مهران افشاری –فرزاد مروجی
سایت فدراسیون جهانی کمانگیری روی اسب
گرداورنده: مهتاب باباحیدری

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =

47 + = 51