یک خبر مصیبت بار

photo_2020-07-27_10-38-11
مشروح خبر

اطلاع یافتیم در نیمه شب روز یکشنبه پنجم مرداد 99 پژوهشگر بزرگ کرد آقای مسعود گلزاری به علت بیماری در بیمارستان و در سن 86 سالگی دار فانی را واع گفت.
قابل ذکر است روزنامه باختر در شماره یکشنبه (امروز) خبر بیماری ایشان را درج کرده که متاسفانه فوت ایشان قبل از توزیع روزنامه به وقوع پیوست.
این ضایع دردناک را به پژوهشگران، جامعه فرهنگی کرمانشاه و خانواده آن مرحوم صمیمانه تسلیت می گوییم.

*****
پروفسور مسعود گلزاری مولف و مترجم و مصحح آثار بسیاری در حوزه باستان شناسی و تاریخ ایران و ادبیات کودک و نوجوان است و تالیفات او از حیث رجوع و استناد مقالات داخلی و خارجی جزو ارزشمند ترین منابع دانشگاهی در تحقیقات تاریخیست.
کتاب او با عنوان کردستان و کرمانشاه، جز اولین آثار جامع علمی با موضوع معرفی آثار باستانی و فرهنگی_ تاریخی کردستان و کرمانشاه است.
او متولد سال ۱۳۱۳ در تهران است و از سال ۱۳۳۸ در کرسی تدریس قرار گرفت و تا امروز آثار ارزشمند بسیاری از خود بجای گذاشته است.
او بدون تردید از برترین کُرد پژوهان و کرمانشاه شناسان و محققین عرصه تاریخ ایران بوده و هست.
برخی آثار او عبارتند از :
ادی‍ب ال‍م‍ل‍ک، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی بن علی، س‍ف‍رن‍ام‍ه ادی‍ب‌ال‍م‍ل‍ک ب‍ه ع‍ت‍ب‍ات (دل‍ی‍ل ال‍زای‍ری‍ن)، ت‍ص‍ح‍ی‍ح م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۴.
رابینسون، اندرو، داستان نگارش (تاریخ خط)، ترجمه مهردخت وزیرپورکشمیری و زهره میرحسینی، ویرایش مسعود گلزاری، تهران: کتابدار، ۱۳۸۸.
وزیرپور کشمیری، مهردخت، مرجع‌شناسی عمومی لاتین، ویراسته مسعود گلزاری، تهران: کتابدار، ۱۳۸۶.
واسمن، آن، گ‍ام‌ه‍ای ن‍و در ارائ‍ه خ‍دم‍ات ک‍ت‍اب‍داران م‍درس‍ه‌ه‍ا: ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ای س‍اده ب‍رای م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‍ان ک‍ت‍اب‍داری و ف‍ن‌آوری آم‍وزش‍ی در م‍درس‍ه، ت‍رج‍م‍ه م‍ه‍ردخ‍ت وزی‍رپ‍ورک‍ش‍م‍ی‍ری و ش‍ای‍س‍ت‍ه خ‍زائ‍ل‍ی، وی‍راس‍ت‍ار م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دب‍ی‍زش، ۱۳۸۴.
ف‍راه‍ان‍ی، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن م‍ه‍دی، س‍ف‍رن‍ام‍ه م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن ح‍س‍ی‍ن‍ی ف‍راه‍ان‍ی: ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ ه‍.ق، ب‍ه‌ک‍وش‍ش م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: ف‍ردوس‍ی، ۱۳۶۲.
نامی ، م‍ی‍رزا اب‍راه‍ی‍م، س‍ف‍رن‍ام‍ه اس‍ت‍رآب‍اد و م‍ازن‍دران و گ‍ی‍لان و...، ب‍ه ک‍وش‍ش م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، [۱۳۵۵].
گلزاری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان نیز فعالیت موثری داشته است.
برخی آثار او در این مورد عبارتند از ؛
اح‍ی‍ای‍ی، م‍ح‍م‍ود، ۳۶۵ ق‍ص‍ه ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب، ب‍ازن‍وی‍س‍ی م‍ح‍م‍ود اح‍ی‍ائ‍ی، زی‍ر ن‍ظر م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: اش‍اره-دادج‍و، ۱۳۸۲.
نخ‍ودی، ق‍ص‍ه‌پ‍رداز م‍ح‍م‍ود م‍ش‍رف آزاد ت‍ه‍ران‍ی، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍س‍ن م‍ح‍س‍ن‌پ‍ور، وی‍راس‍ت‍ار م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۷۵.
خ‍ال‍ه ت‍پ‍ل‍ی، ل‍پ‍اش گ‍ل‍ی، ق‍ص‍ه‌پ‍رداز م. آزاد، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍س‍ن ح‍س‍ن‌پ‍ور، وی‍راس‍ت‍ار م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۷۵.
ش‍ه‍ر س‍ب‍ا، ق‍ص‍ه‌پ‍رداز م‍ح‍م‍ود م‍ش‍رف آزاد ت‍ه‍ران‍ی، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍س‍ن م‍ح‍س‍ن‌پ‍ور، وی‍راس‍ت‍ار م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۷۵.
م‍ش‍رف‌آزادت‍ه‍ران‍ی، م‍ح‍م‍ود، خ‍ان‍م خ‍ان‍م‌ه‍ا و ح‍س‍ن‍ک، ق‍ص‍ه‌پ‍رداز م. آزاد، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍س‍ن ح‍س‍ن‌پ‍ور، وی‍راس‍ت‍ار م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۷۵.
ورن، ژول، م‍ی‍ش‍ل اس‍ت‍روگ‍ف، ت‍رج‍م‍ه و ت‍ن‍ظی‍م م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۹.
ورن، ژول، ن‍اخ‍دای پ‍ان‍زده س‍ال‍ه، ت‍رج‍م‍ه م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادجو، ۱۳۶۴.
ورن، ژول، ف‍رزن‍دان ک‍اپ‍ی‍ت‍ان گ‍ران‍د، ت‍رج‍م‍ه م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۳.
ورن، ژول، ف‍ان‍وس‍ی ب‍ر ت‍ارک دن‍ی‍ا، ت‍رج‍م‍ه و ت‍ن‍ظی‍م م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۴.
توای‍ن، م‍ارک، م‍اج‍راه‍ای ه‍اک‍ل‍ب‍ری ف‍ی‍ن، ت‍رج‍م‍ه س‍وداب‍ه زرک‍ف، زی‍رن‍ظر م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۴.
ل‍ن‍دن، ج‍ک، س‍پ‍ی‍د دن‍دان، ت‍رج‍م‍ه م‍ح‍م‍د ش‍اطرل‍و، زی‍رن‍ظر م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۴.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + یک =

+ 69 = 74