یادی از « عباس حاج دایی»

 مرحوم حاج عباس حاج دایی در دوران حکومت رضاخان به ریاست اتاق بازرگانی کرمانشاه منصوب گردید. درسال 1308شخصی به نام هارون الیاهو یا هارون قصری

ادامه مطلب »