موفقيتي ديگر براي مديريت بخش خصوصي پالايشگاه كرمانشاه رقم خورد؛ تعميرات اساسي و افزايش 25 درصدي ظرفيت توليد

انجام تعميرات اساسي و افزايش 25 درصدي ظرفيت توليد شركت پالايش نفت كرمانشاه در واقع موفقيتي ديگر براي مديريت بخش خصوصي اين شركت است. به

ادامه مطلب »