نگاهی به نامگذاری کرمانشاه

کرمانشاه در دوره‌های مختلف دارای نام‌های مختلفی بوده که معمولاً با تغییر از حکومتی به حکومتی دیگر صورت می‌گرفته‌است. در قدیمی‌ترین شکل خود اولین بار

ادامه مطلب »